ارتباط با مرکز

سامانه پیامکی دکتر حسن زارعی محمود آبادی ۱۰۰۰۶۳۹۱ سامانه پیامکی معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی ۱۰۰۰۹۱۳۱۵۲۴۷۶۱ آدرس : بافق – آهن شهر – جنب کارت زنی  تلفن:۰۳۵۲۴۲۵۳۵۰۹