جدول سخنرانی های آموزشی سال ۹۶

  سخنران موضوع تاریخ زمان و مکان سحر ابدی الفبای زندگی  شنبه ۹دی ماه  ساعت۱۷سالن همایشهای آهنشهر